Εγκατάσταση αλλοδαπής εταιρείας στην Ελλάδα κατ’εφαρμογή του Α.Ν. 89/67Οι ιδιαιτερότητες του σύνθετου και δυναμικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος στο οποίο δρουν οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις αναγκάζουν τις τελευταίες σε επιλογές που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά τους. Μία κατ’εξοχήν τέτοιου είδους επιλογή είναι η διαφοροποίηση του τόπου λειτουργίας πλοίων και γραφείων. Μάλιστα, η διαφοροποίηση αυτή σε συνδυασμό με το θεσμικό πλαίσιο αφορόν στην λειτουργία τους και η απασχόληση σε αυτές πολυπολιτισμικού ανθρώπινου δυναμικού συνιστούν παράγοντες που αναπόφευκτα οδηγούν σε προσαρμογές και ανακατατάξεις ώστε να βρεθούν λύσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς τους.

Δεδομένης της πολυπλοκότητας του πλαισίου που αφορά στην οργάνωση, λειτουργία και διοίκηση των ναυτιλιακών εταιρειών στην Ελλάδα, στο παρόν άρθρο θα αναφερθούμε στην εγκατάσταση αλλοδαπής εταιρείας στον ελλαδικό χώρο με βάση τον αναγκαστικό νόμο 89/67.

Αρχικά, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι με τον Α.Ν. 89/67 ορίζεται ότι: «Αλλοδαπαί εμποροβιομηχανικαί εταιρείαι υπό οινδήποτε τύπο ή μορφήν λειτουργούσαι νομίμως εν τη έδρα των ασχολούμεναι δε αποκλειστικώς εις εκτέλεσιν εμπορικών εργασιών ων το αντικείμενον ευρίσκεται εκτός της Ελλάδος, δύνανται να εγκαθίστανται εν Ελλάδι, κατόπιν ειδικής αδείας παρεχομένης δι’ αποφάσεως του Υπουργού Συντονισμού».

Με το νόμο αυτό καθίσταται σαφές ότι οι αλλοδαπές εταιρείες οι οποίες ασχολούνται αποκλειστικά με εμπορικές εργασίες με αντικείμενο την επιχειρηματική τους δραστηριότητα εκτός Ελλάδας, έχουν το δικαίωμα να εγκαταστήσουν υποκατάστημα στην Ελλάδα. Ωστόσο, στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι καθώς η ως άνω διατύπωση του νόμου είναι γενική και ασαφής, προέκυπταν προβλήματα και αμφισβητήσεις αναφορικά με την υπαγωγή ή όχι των ναυτιλιακών εταιρειών στον υπό κρίση νόμο. Φυσικά, ερμηνεύοντας διασταλτικά το εν λόγω άρθρο και σε συνδυασμό με τον εμπορικό νόμο γίνεται δεκτό ότι ο όρος «εμπορικές πράξεις» ταυτίζεται με τον όρο «εμπορικές διαδικασίες». Ως εκ τούτου, το πεδίο εφαρμογής του Α.Ν. 89/67 περιλαμβάνει και τις ναυτιλιακές εταιρείες.

Έπειτα από όλα τα ανωτέρω είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι ο Α.Ν. 89/67 δεν εισάγει κάποιο νέο εταιρικό μόρφωμα αλλά αποτελεί ένα ειδικό προνομιακό καθεστώς προκειμένου να προσελκύσει αλλοδαπές εταιρείες, είτε ελληνικών είτε ξένων συμφερόντων, ώστε οι τελευταίες να εγκαταστήσουν γραφεία ή υποκατάστημά τους στην Ελλάδα. Με τον τρόπο αυτό, λοιπόν, το Ελληνικό Κράτος δύναται να εκμεταλλευτεί το ελάχιστο εισαγόμενο συνάλλαγμα το οποίο τίθεται ως προϋπόθεση της υπαγωγής τους στον συγκεκριμένο νόμο..

Επιπροσθέτως, δεν πρέπει να παραλαφθεί ότι πλέον θεωρείται δεδομένη η ύπαρξη μιας αλλοδαπής εταιρείας ή επιχείρησης σε άλλη χώρα, η οποία με την υπαγωγή της στο νόμο αυτό νομιμοποιείται να ασκεί εμπορική και κατ’επέκταση ναυτιλιακή δραστηριότητα στην Ελλάδα. Επιπλέον, οι ευνοϊκές ρυθμίσεις και παροχές που απολαμβάνουν οι εταιρείες αυτές με την υπαγωγή τους στον Α.Ν. 89/67 αφορούν φορολογικά και δασμολογικά θέματα. Συγκεκριμένα, προβλέπεται:

  1. η χορήγηση σε αλλοδαπό προσωπικό άδειας εργασίας στην Ελλάδα μέχρι δύο χρόνια με δυνατότητα απεριόριστης παράτασης ανά διετία.

  2. η χορήγηση πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας στο παραπάνω προσωπικό.

  3. η απαλλαγή από την καταβολή δασμών, φόρων, τελών χαρτοσήμου, εισφορών, φόρων κύκλου εργασιών, φόρων πολυτελείας και παντός εν γένει δικαιωμάτων ή κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου αναφορικά με την εισαγωγή εξοπλισμού με τα γραφεία στην Ελλάδα.

  4. η απαλλαγή από φόρους εισοδήματος και κάθε είδους φόρου εισφορών, κρατήσεων υπέρ του δημοσίου αναφορικά με εισόδημα διοικούμενων επιχειρήσεων που αποκτάται στο εξωτερικό αλλά και του εισοδήματος του αλλοδαπού προσωπικού για τις αποδοχές του στην Ελλάδα.

Ολοκληρώνοντας, δεν θα πρέπει να παραλείψουμε ότι η εφαρμογή του εν λόγω νόμου επί των ναυτιλιακών επιχειρήσεων -οποιασδήποτε εταιρικής μορφής και συμπεριλαμβανομένης της ατομικής επιχείρησης- σε συνδυασμό με τις διευκρινίσεις του δεύτερου αναγκαστικού νόμου υπ’αριθμ. 378/68 είχαν ως αποτέλεσμα την προσέλκυση πλήθος ναυτιλιακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και τη διεθνή προβολή της χώρας. Συνεπώς, ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες βρίσκουν στον ελλαδικό χώρο ένα πρόσφορο περιβάλλον για την επέκταση των δραστηριοτήτων τους και την επαύξηση του κύκλου εργασιών τους.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το πώς θα μπορούσατε να εκμεταλλευτείται την ύπαρξη αυτού του νόμου ακόμη και εάν είστε Έλληνας πολίτης, μη διαστάσετε να απευθυνθείτε στους εξειδικευμένους οικονομικούς συμβούλους της ADVANCED CONSULTANTS S.A.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

FOLLOW US:

  • w-facebook
  • Twitter Clean
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now