Σύγκριση φορολογικών συστημάτων Ευρώπης και Ρωσίας

Το φορολογικό σύστημα αποτελεί το βασικό παράγοντα ανάπτυξης και προόδου μίας χώρας καθώς τα εισρέοντα για επενδύσεις κεφάλαια δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση της ανεργίας με ταυτόχρονη αύξηση των εκπαιδευτικών και μορφωτικών δυνατοτήτων με έμφαση στην έρευνα και την επιστημονική κατάρτιση. Έτσι, στα πλαίσια του παρόντος επιχειρείται η εξέταση των φορολογικών συστημάτων της Ευρώπης και της Ρωσίας με στόχο την ανεύρεση του καλύτερου επενδυτικού περιβάλλοντος για τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες.


Προτού ξεκινήσουμε την εν λόγω σύγκριση, σκόπιμο είναι να αναφερθούμε στην πάγια αντίληψη ότι από τη μία πλευρά βρίσκεται η ανεπτυγμένη Δύση με την πληθώρα επιχειρήσεων και πολυεθνικών κολοσσών δραστηριοποιούμενων στο έδαφός της ενώ από την άλλη πλευρά βρίσκεται η αναπτυσσόμενη Ρωσία με το πλήθος προβλημάτων που ανέκυψαν έπειτα από την κατάρρευση του σοβιετικού καθεστώτος. Εντούτοις, μία πιο προσεχτική εξέταση της τρέχουσας κατάστασης των δύο αυτών εδαφών, ήτοι του ενωσιακού και του ρωσικού, έρχεται να ανατρέψει την αντίληψη αυτή. Μάλιστα, η επισταμένη μελέτη του φορολογικού συστήματος των συγκεκριμένων περιοχών επιβεβαιώνει ότι η Ρωσία εξελίσσεται σε τόπο αυξημένης επιχειρηματικής δράσης και επενδυτικό παράδεισο πολλά υποσχόμενο.


Σαφώς, θα πρέπει εξ αρχής να τονιστεί ότι στο εξής όπου εξετάζουμε την «Ευρώπη», εννοούμε τον ενωσιακό χώρο με τα κράτη μέλη που έγκεινται στους κόλπους του ενώ παράλληλα σκοπείται μία εν συνόλω αξιολόγηση του φορολογικού συστήματος της Ευρώπης παρά την πληθώρα διαφορών μεταξύ των φορολογικών συστημάτων των κρατών μελών. Ως εκ τούτου, στα πλαίσια του παρόντος στοχεύουμε στη σύγκριση των συστημάτων των υπό κρίση χώρων με στόχο όχι να επικεντρωθούμε στις επιμέρους διαφορές των φορολογικών συστημάτων των κρατών μελών αλλά να εξετάσουμε σε ποιο περιβάλλον, μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας, θα ήταν προτιμότερο να στραφεί ένας ενδιαφερόμενος επενδυτής.


Έπειτα από τις ως άνω παρατηρήσεις μπορούμε πλέον να αναφερθούμε στο κατ’ιδίαν φορολογικό σύστημα της Ρωσίας. Πιο αναλυτικά, ο κανονισμός των σχέσεων φόρου στη Ρωσία πραγματοποιείται από τον Κώδικα Φορολογίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Στους φόρους αυτούς περιλαμβάνονται οι ομοσπονδιακοί φόροι –συμπεριλαμβανομένων των τελών- , οι περιφερειακοί φόροι καθώς και οι τοπικοί φόροι και δασμοί, συμπεριλαμβανομένου του φόρου ακίνητης περιουσίας καθώς και του προσωπικού φόρου ακίνητης περιουσίας.


Επιπλέον, στο σημείο αυτό σκόπιμο κρίνεται να επικεντρωθούμε ειδικά σε ορισμένους κύριους δείκτες φόρων και τελών. Συγκεκριμένα, ο φόρος προστιθέμενης αξίας ανέρχεται στο 18 % ενώ για τα είδη πρώτης ανάγκης ο Φ.Π.Α. μειώνεται στο 10%. Τα εταιρικά κέρδη φορολογούνται με δείκτη 24% ενώ ο ενοποιημένος κοινωνικός φόρος αγγίζει το 26% του κεφαλαίου των μισθών και αφορά στα δεδουλευμένα υπέρ των εργαζομένων. Μάλιστα, ο φόρος ατομικού εισοδήματος ανέρχεται συνολικά στο ποσοστό 13% επί του εισοδήματος. Ακόμα, φόρος ύψους 2,2 % επί της μέσης ετήσιας αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων επιβάλλεται ως φόρος ακίνητης περιουσίας.


Επιπροσθέτως, είναι αναγκαίο να υπογραμμίσουμε ότι στο ρωσικό φορολογικό σύστημα προβλέπονται φοροαπαλλαγές και φορο-ελαφρύνσεις για τους ενδιαφερόμενους ξένους επενδυτές. Ειδικότερα, με ειδικές διατάξεις ρυθμίζεται το αφορολόγητο των μερισμάτων και εκπτώσεις επί του φόρου των εταιρικών κερδών όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα με διεθνικές σχέσεις. Άλλωστε, η ρωσική Κυβέρνηση αποβλέπει στα κεφάλαια των ξένων επιχειρηματιών φροντίζοντας να τους προσελκύσει με ευνοϊκούς ρυθμιστικούς αναπτυξιακούς νόμους και φορολογικά κίνητρα για να επιλέξουν το έδαφός της. Για το λόγο αυτό, η Ρωσία διασφαλίζει το τραπεζικό της απόρρητο με αυστηρές ασφαλιστικές δικλείδες αρνούμενη τις περισσότερες φορές την ανταλλαγή πληροφοριών με τις Κυβερνήσεις της Ευρώπης.


Μάλιστα, οι δημόσιες αρχές επιδεικνύουν μεγάλη κατανόηση απέναντι στην επιχειρηματική δραστηριότητα φροντίζοντας για την ολοκληρωμένη ενημέρωση των επιχειρηματιών όχι μόνο για τις υποχρεώσεις τους αλλά και για τα δικαιώματα και τις ελαφρύνσεις που προβλέπονται. Άλλωστε, η πρόσφατη αναδιάρθρωση του δημόσιου τομέα οδήγησε στην εξάλειψη της γραφειοκρατίας και την επιτάχυνση των διαδικασιών σύστασης νομικών προσώπων και ενώσεων ακόμα και από απόσταση.


Πλέον των ανωτέρω, δεν θα μπορούσε να παραληφθεί η μνεία στην ταχύτητα με την οποία επιλύονται οι διαμάχες φορολογικού χαρακτήρα. Αναλυτικότερα, στο ρωσικό δίκαιο προβλέπονται τρεις βαθμίδες αμφισβήτησης από τις οποίες η εκάστοτε υπόθεση περνά μέσα σε μόλις ένα χρόνο. Από τις υποθέσεις αυτές, το 70% των δικαστικών αποφάσεων είναι υπέρ του φορολογουμένου. Έτσι, το δικαστικό σύστημα της Ρωσίας έρχεται να επιβεβαιώσει όσους θεωρούν το έδαφός της ιδανικό για μακρόχρονες και σταθερές επενδύσεις.


Από την άλλη πλευρά, το φορολογικό σύστημα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφέρει αρκετά. Με άλλα λόγια, οι επιβαλλόμενοι φόροι είναι αρκετά πιο υψηλοί καθώς η πλειοψηφία των κρατών μελών επιβάλλουν στους δραστηριοποιούμενους στο έδαφός τους επενδυτές συνολικό φόρο επί των εταιρικών κερδών 26%- 45%. Ταυτόχρονα, ο δείκτης του φόρου προστιθέμενης αξίας κυμαίνεται μεταξύ 12% - 25%. Ακόμα, το τέλος για την κοινωνική ασφάλιση προσδιορίζεται στο 25% έως 45% επί των μεικτών μισθών των εργαζομένων.


Ένας ακόμα δυσμενής παράγοντας που αποθαρρύνει πλήθος επενδυτών που στρέφονται στο ενωσιακό έδαφος για την επένδυση των κεφαλαίων τους είναι το δικαστικό σύστημα. Ειδικότερα, στα κράτη της ανεπτυγμένης Δύσης παρατηρείται ότι το Κράτος έχει βασικά πλεονεκτήματα έναντι των ιδιωτών και των ελευθέρων επαγγελματιών. Τα πλεονεκτήματα αυτά, ουσιαστικά και δικονομικά, προβλέπονται ευθέως από το νόμο και δυσχεραίνουν κατά πολύ τη δικονομική θέση του επενδυτή. Εξάλλου, οι χρονοβόρες δικαστικές διαμάχες και η αδυναμία της πλειοψηφίας των κρατών μελών να ανταποκριθούν με ταχύτητα στις δικαστικές προσφυγές των πολιτών συνιστά αποθαρρυντικό παράγοντα επένδυσης στα κράτη μέλη της Ένωσης. Άλλωστε, πολλά από τα κράτη μέλη δεν έχουν έως σήμερα καταφέρει να υιοθετήσουν ευέλικτες διαδικασίες σύστασης εταιρειών και ενώσεων και να απεγκλωβιστούν από γραφειοκρατικές διαδικασίες. Τέλος, το τραπεζικό απόρρητο έχει υποστεί «βαθιές ρωγμές» υπό την πίεση του OECD και του ενωσιακού δικαίου.


Ολοκληρώνοντας, η ταχύτητα με την οποία η Ρωσία ανταποκρίνεται στο αίτημα για ένα σταθερό φορολογικό καθεστώς με παροχές και κίνητρα προς τους ενδιαφερόμενους επενδυτές έχει μετατρέψει το έδαφός της σε πόλο έλξης των επιχειρηματιών. Μάλιστα, τα τελευταία δύο χρόνια παρατηρείται έντονη οικονομική και επιχειρηματική κινητικότητα στους κόλπους της προαναφερθείσας χώρας με μεταφορά των επιχειρήσεων από την ενωσιακή Ευρώπη προς την Ρωσία. Έτσι, οι δείκτες των φόρων και η διοικητική πραγματικότητα των δύο χωρών έρχεται να επιβεβαιώσει ότι το συγκριτικό πλεονέκτημα ανάμεσα στους δύο χώρους έχει σαφώς η Ρωσία. Εάν ενδιαφέρεστε και εσείς να προβείτε σε μία νέα επένδυση στο ρωσικό έδαφος, μη διστάσετε να απευθυνθείτε στου εξειδικευμένους συμβούλους της ADVANCED CONSULTANTS S.A., οι οποίοι θα αναλάβουν για εσάς την οργάνωση και την πραγματοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

FOLLOW US:

  • w-facebook
  • Twitter Clean
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now