Η ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα, οι επιχειρηματίες στην Ελλάδα δεν έχουν αντιληφθεί τη σημασία της σωστής επιλογής των προσώπων που θα απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησής τους και για το λόγο αυτό καταφεύγουν σε λύσεις εύκολες και πολλές φορές επικίνδυνες ή ακόμα και βλαπτικές για την οικονομική και λειτουργική πορεία της εταιρείας.


Η συνήθης πρακτική για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η επιλογή ατόμων με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά προσωπικότητας, τα οποία σε καμία περίπτωση δε συνάδουν με τον αποφασιστικό ρόλο ενός τόσο σπουδαίου διαχειριστικού οργάνου για την λειτουργική ανέλιξη της εταιρείας. Ειδικότερα, προτιμάται η επιλογή ατόμων που δεν θα «ενοχλούν» ή θα είναι πιο «διαχειρίσιμα» ώστε με αυτό τον τρόπο, να ακυρώνεται την ουσιαστική διοίκηση της επιχείρησης από το Διοικητικό Συμβούλιο και να προκρίνεται ένα μοντέλο διοίκησης του «ενός Ατόμου», δηλαδή του επιχειρηματία. Έτσι, τα άτομα που επιλέγονται τελικά όχι μόνο δεν μπορούν να υποστηρίξουν τις αυξημένων απαιτήσεων υποχρεώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά επιπλέον -με την παρουσία τους στο τελευταίο- το καθιστούν από όργανο διοίκησης απλό φερέφωνο μίας προσωπικής γνώμης, αυτής του βασικού ή «ενεργού» μετόχου.


Προχωρώντας σε μία εκ βαθέων και ουσιαστική αναζήτηση των αιτιών της επιλογής αυτής καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι βασικοί της λόγοι είναι δύο και σχετίζονται με την ελληνική εταιρική πολιτική και αντίληψη. Συγκεκριμένα, ο πρώτος λόγος ειναι η έλλειψη ουσιαστικής πολυμετοχικότητας, που χαρακτηρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις, με ελάχιστες -σχεδόν αμελητέες- εξαιρέσεις που περιορίζονται ιδίως στους μεγάλους ομίλους. Ο δεύτερος λόγος ειναι η αντίληψη του Έλληνα επιχειρηματία ότι η διοίκηση της εταιρείας του πρέπει να γίνεται με βασικό γνώμοντα της δικές του ιδέες και απόψεις αποτελώντας έτσι το μοναδικό και εξατομικευμένο κέντρο εταιρικών αποφάσεων. Μάλιστα, η ιδέα του ατομικού κέντρου αποφάσεων είναι τόσο βαθιά ριζωμένη στην παράδοση των ελληνικών εταιρειών, ώστε έως σήμερα ακολουθείται πιστά παρά τις συνεχώς αυξανόμενες επιρροές της πρακτικής και πολιτικής των εταιρειών άλλων ευρωπαϊκών ή και αμερικανικών κρατών που εισρέουν στον ελληνικό χώρο.


Ωστόσο, η δυναμικότητα του εταιρικού δικαίου και οι ραγδαίες αλλαγές στον οικονομικοκοινωνικό χώρο καθιστούν αναγκαία και επιτακτική την ανατροπή αυτής της παγιωμένης αντίληψης και τον εξορθολογισμό του τρόπου επιλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα βασικά στάδια της διαδικασίας αυτής αλλά και τα απαιτούμενα προτερήματα των αποτελούντων το διοικητικό όργανο της εταιρείας ατόμων αναφέρονται λεπτομερώς στη συνέχεια του παρόντος.


ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ;

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι πιο σημαντικοί άνθρωποι που θα «προσλάβει» η εταιρεία σας ενώ οι αρμοδιότητές τους δεν θα είναι απλά ρυθμιστικές αλλά επιτελικές και βαρύνουσες για την περαιτέρω εξέλιξη του εταιρικού σχήματος. Στο αρχικό στάδιο της εταιρείας , το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει:

1. Να επιλέξει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας . Αυτό σημαίνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να επιλέξει για την εταιρεία έναν άλλον άνθρωπο, όχι, όμως, σαφώς τον επιχειρηματία-μέτοχο. Βασική αρμοδιότητα του Συμβουλίου είναι να ορίσει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και να φροντίσει να ασκεί τον κατάλληλο έλεγχο στις ενέργειές του, καθιστώντας τον υπόλογο αφενός για την πορεία της εταιρείας και αφετέρου για τον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό της.

2 . Να σχεδιάσει, προωθήσει ή και αποκλείσει, σημαντικά γεγονότα στην πορεία της εταιρίας όπως, λόγου χάρη, να εισηγηθεί την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης, την απόκτηση ή εξαγορά μίας άλλης επιχείρησης καθώς και άλλα πολλά ζητήματα στρατηγικής σημασίας.

3. Να αναθέσει σε πλέον κατάλληλο άτομο και στη συνέχεια να εγκρίνει τον στρατηγικό μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της επιχείρησης.

4. Να βοηθήσει στην ανέλιξη της εταιρείας με την πρόσληψη ιδιαίτερα καταρτισμένων και ικανών ανώτερων στελεχών ή να διαμορφώσει τις παραμέτρους των θέσεων εργασίας στην εταιρεία.

5. Να αναπτύξει, εγκρίνει και εφαρμόσει διαδικασίες σχετικά με τις λειτουργίες της επιχείρησης , τα οικονομικά και τα επιχειρησιακά σχέδιά της. Ανάλογα με το επίπεδο της εταιρείας και την πολυπλοκότητα της προσωπικότητας των ιδρυτών και της εκτελεστικής ομάδα τους, έκαστο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να βοηθήσει ατομικά στην διαχείρηση μεγάλων θεμάτων, όπως για παράδειγμα να αναλάβει τη βελτίωση των σχέσεων της εταιρείας με τραπεζικά ιδρύματα, να αναλάβει τον σχεδιασμό της ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας ή την «καταπολέμηση» του ανταγωνισμού από άλλες εταιρείες κτλ.

Σε μεταγενέστερο στάδιο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να συμμετέχουν σε διάφορες επιτροπές, όπως σε επιτροπές αποζημιώσεων, οικονομικών ελέγχων, σχεδιασμού και άλλων ειδικότερων θεμάτων έτσι ώστε να εξειδικεύονται στην επίλυση επίκαιρων οικονομικών προβλημάτων που άπτονται των ιδιαιτεροτήτων του εταιρικού δικαίου και της εταιρικής οικονομικής διαχείρισης. Με τον τρόπο αυτό κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμβάλλει τα μέγιστα στην εξέλιξη της εταιρίας και η παρουσία του και βοήθειά του να είναι πραγματικά χρήσιμη για την εταιρεία τόσο σε εσωτερικό επίπεδο, ήτοι για την διαμόρφωση του κατάλληλου επαγγελματικού και κοινωνικού περιβάλλοντος εντός της επιχείρησης, όσο και σε εξωτερικό επίπεδο, δηλαδή, για την φήμη και το κύρος της. Έτσι, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μπορεί να εξελιχθεί σε ένα σημαντικό όργανο άσκησης διοικητικών και διαχειριστικών εξουσιών, το οποίο θα έχει όχι μόνο εποπτικό ρόλο, αλλά θα είναι και αρωγός της επιτελικής ομάδας.


ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Η επιλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται κατόπιν εισήγησης ορισμένου ή ορισμένων μετόχων και αποτελεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας. Οι μέτοχοι θα πρέπει να επιλέξουν τα μέλη αυτά σύμφωνα συγκεκριμένα κριτήρια.


Ποιά μπορεί να είναι αυτά;

1. Εμπειρία Αγοράς. Θέλουμε ένα μέλος που θα έχει γνώση της αγοράς, όπου δραστηριοποείται η επιχείρηση. Είναι σημαντικό να διαθέτει κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εμπειρία της αγοράς του συγκεκριμμένου τομέα και να έχει πρόσβαση σε συνεχόμενη ροή πληροφοριών ώστε να δώσει στην επιχείρηση ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Εξάλλου, με τον τρόπο αυτό θα δύναται να παρέχει πληροφορίες για ανθρώπους της αγοράς, που μπορουν να στελεχώσουν την επιχείρηση προωθώντας την βέλτιστη δυνατή δράση της.


2. Λειτουργική εμπειρία. Θέλουμε μια συγκεκριμένη λειτουργική εμπειρία. Τέτοιου είδους εμπειρία διαθέτει για παράδειγμα ένας πρώην διευθυντής πωλήσεων. Άλλωστε, σίγουρα θα ήταν άκρως επωφελές για την εταιρεία κάποια μέλη της εκτελεστικής ομάδας να συμμετείχαν σε προηγούμενο χρόνο στο Διοικητικό Συμβούλιο ή να κατείχαν καίριας σημασίας για την εταιρεία θέσεις, όπως κατέχει λόγου χάρη, ο οικονομικός διευθυντής, ο διευθυντής προσωπικού ή ο διευθυντης πωλήσεων.3. Συμμετοχή σε άλλες εταιρείες όχι κατ΄ανάγκη ίδιου αντικειμένου. Τα προβλήματα των επιχειρήσεων και ειδικότερα εκείνων που ξεκινούν, είναι σε σημαντικό βαθμό ομοειδή. Συνεπώς, οι άνθρωποι που δεν έχουν βιώσει πώς στήνεται και πώς λειτουργεί μία επιχείρηση , προφανώς δεν έχουν να προσφέρουν πολλά πράγματα στην ανέλιξή της και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της.


4. Εμπιστοσύνη και προσωπική σχέση. Αυτή η παράμετρος είναι πραγματικά σημαντική. Οι μέτοχοι θα πρέπει να αισθάνονται πως μπορούν να εμπιστευούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τόσο για την δυνητική προσφορά τους στην εταιρεία, όσο και για το γεγονός πως μόνο με εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια τα μέλη διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις.Ολοκληρώνοντας, ο μέτοχος, προκειμένου να επιλέξει σωστά, πρέπει να εξετάσει με σύνεση και διορατικότητα, εάν το υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει μια κοινή άποψη για την εξέλιξη του τομέα της δραστηριότητας της επιχείρησης καθώς και εάν ευθυγραμμίζεται η άποψή του με το όραμα και την κατεύθυνση της επιχείρησης, όπως αυτές έχουν καθοριστεί από τον ίδιο έτσι ώστε από κοινού να οριοθετήσουν και να σχεδιάσουν την εταιρική πολιτική βασιζόμενοι σε κοινές θέσεις αλλά προσφέροντας ο καθένας και την δική του εμπειρία και γνώση. Δεδομένου ότι η επιλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι ένα από τα ζητήματα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το μέλλον της εταιρείας ουσιαστικά, η προσοχή και η επιμέλεια των μετόχων επί του ζητήματος αυτού καθίσταται επιβεβλημένη.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

FOLLOW US:

  • w-facebook
  • Twitter Clean
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now