Μαλτα - Φορολογικός σχεδιασμός της επενδυτικής δραστηριότητας

Το μικρό και πυκνοκατοικημένο νησιωτικό κράτος της Μάλτας –επίσημα της Δημοκρατίας της Μάλτας- έχει πολλά να προσφέρει στους ενδιαφερόμενους επενδυτές. Όντας μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2004 και έχοντας μπει στην Ευρωζώνη από το 2008 εναρμόνισε της φορολογική της νομοθεσία με τις ενωσιακές επιταγές φροντίζοντας ταυτόχρονα να διαμορφώσει ένα ευνοϊκό προς τις ξένες επενδύσεις και νεοσύστατες επιχειρήσεις περιβάλλον.

Κύριες μορφές εταιρικής σύνθεσης που απαντώνται στο εμπορικό δίκαιο της Μάλτας είναι οι ακολούθως αναφερόμενες:

· Private Limited Company

· International Holding Company

· General Partnership

· Limited Partnership

· Branch of Oversea Company

Σαφώς, η επιλογή της κατάλληλης εταιρικής μορφής εξαρτάται από τον τομέα της επενδυτικής δράσης, το εύρος της και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Επιπροσθέτως, κρίσιμο κρίνεται να σημειωθούν οι λόγοι που δικαιολογούν το χαρακτηρισμό της Μάλτας ως «φορολογικό παράδεισο». Ειδικότερα, παρά τις πρόσφατες φορολογικές αναμορφώσεις στο ενωσιακό περιβάλλον, η Μάλτα κατάφερε να διατηρήσει ορισμένες φορολογικές διατάξεις που ευνοούν την επενδυτική επέκταση στο έδαφός της μειώνοντας τον επιχειρηματικό κίνδυνο. Πιο αναλυτικά, ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων προσδιορίζεται σήμερα με συντελεστή ύψους 35%. Μία πρώτη εκτίμηση της εν λόγω φορολογικής επιλογής φαίνεται να καθιστά τη Μάλτα απρόσιτη σε νέες επενδύσεις. Ωστόσο, η άποψη αυτή δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα καθώς η νησιωτική αυτή χώρα είναι το μόνο κράτος μέλος που έχει προβλέψει ένα πλήρες σύστημα καταλογισμού έτσι ώστε να εξαλείφει τη διπλή φορολογία των εταιρικών κερδών. Ως εκ τούτου, ο φόρος που βαρύνει την εταιρεία καταλογίζεται στον μέτοχο σε περίπτωση διανομής μερίσματος.

Παράλληλα, αν και ο επιβαλλόμενος στις εταιρείες δείκτης φόρου ύψους 35% είναι ένας από τους υψηλότερους δείκτες εντός του ενωσιακού χώρου, αξίζει να τονιστεί ότι οι εταίροι των εταιρειών με έδρα τη Μάλτα δεν επιβαρύνονται με πρόσθετους φόρους κατά τη λήψη των μερισμάτων. Επίσης, πολύ συχνά οι εταίροι λαμβάνουν επιστροφή φόρου όταν τα εισοδήματά τους πρέπει να φορολογηθούν με χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή από τον προαναφερθέντα, ο οποίος επιβάλλεται στα εισοδήματα των νομικών προσώπων.

Ένας ακόμα σπουδαίο πλεονέκτημα που προσφέρει το φορολογικό περιβάλλον της Μάλτας είναι ότι προβλέπει ένα σύστημα φόρων αναφορικά με τα διανεμόμενα μερίσματα. Συγκεκριμένα, ανάλογα με τη φύση του φορολογητέου κέρδους, επιστροφή φόρου ύψους 6/7, 5/6 ή 2/3 εκ του πληρωθέντος φόρου από την εταιρεία δύναται να επιστραφεί στον εταίρο. Επομένως, ο αποτελεσματικός δείκτης φόρου μειώνεται στο 5%.

Φυσικά, δεν θα μπορούσε να παραληφθεί ότι χορηγείται πλήρης απαλλαγή φορολογικής συμμετοχής σε σχέση με τα έσοδα από μερίσματα που προέρχονται από μια συμμετέχουσα εκμετάλλευση και την υπεραξία που προέρχεται από τη μεταβίβαση της εν λόγω holding εταιρείας. Βέβαια, προκειμένου κριθεί μία εταιρεία ωςparticipating holding, θα πρέπει να πληρείται μία σειρά από προϋποθέσεις, οι οποίες παρεμποδίζουν την καταχρηστική συμπεριφορά σε σχέση με την υπό κρίση νομοθετική επιλογή.

Πέραν όλων των ανωτέρω, έχουν τεθεί σε ισχύ αναπτυξιακοί νόμοι, οι οποίοι παρέχουν κίνητρα για τη σύσταση ή ενίσχυση εταιρειών που ασχολούνται με συγκεκριμένους επιχειρηματικούς κλάδους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η Κυβέρνηση της Μάλτας προωθεί αναπτυξιακές δράσεις για τους τομείς της παραγωγής υλικών, μηχανικών κατασκευών και εξοπλισμών και παράλληλα ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την αγροτική παραγωγή και την αλιεία. Σαφώς, ο κατάλογος των κλάδων επιχειρηματικότητας για τους οποίους προωθούνται ευνοϊκά μέτρα δεν περιορίζεται στους ανωτέρω αλλά είναι πολύ πιο εκτενής.

Εκτός από τους προαναφερθέντες αναπτυξιακούς νόμους αξίζει να σταθούμε και στην «φιλική» φορολογική πολιτική προς τα υποκαταστήματα των ξένων εταιρειών -branches of overseas companies-, τα οποία βρίσκονται στο έδαφος της Μάλτας. Η ευνοϊκή αυτή πολιτική συνίσταται στο γεγονός ότι φορολογούνται μόνο για τα εισοδήματά τους που αποκτώνται στη Μάλτα. Επιπλέον, οι εταίροι, οι οποίοι δεν είναι κάτοικοι της, απολαμβάνουν τα ίδια ακριβώς πλεονεκτήματα με τους εταίρους κατοίκους της Μάλτας, όπως είναι η επιστροφή μέρους των καταβληθέντων φόρων, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις. Ακόμα, δεν επιβάλλεται φόρος παρακράτησης στα κέρδη του υποκαταστήματος κατά τη διανομή τους στους εταίρους μη κατοίκους της Μάλτας.

Επιπροσθέτως, στην περίπτωση των υποκαταστημάτων εξωχώριων εταιρειών εφαρμόζονται οι διμερείς συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συνάψει η Μάλτα με πληθώρα χωρών, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Εν κατακλείδι, συμπεραίνουμε ότι η ίδρυση ενός υποκαταστήματος στη Μάλτα συγκεντρώνει δύο σημαντικά πλεονεκτήματα: αφενός δύναται να έχει εμπορική δράση μεγάλης εμβέλειας εκτεινόμενη σε ένα ευρύτατο χωρικό και διατομεακό φάσμα και αφετέρου έχει όχι απλά την ίδια αντιμετώπιση με τις εγχώριες επιχειρήσεις –φορολογούμενη με το ίδιο σύστημα και δείκτες φορολογίας με τις τελευταίες- αλλά πολύ περισσότερο απολαμβάνει ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση ως «φιλοξενούμενο επιχειρηματικό μόρφωμα» στο έδαφος της Δημοκρατίας της Μάλτας.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις προβλεπόμενες εταιρικές μορφές, τις αναπτυξιακές πολιτικές και εν γένει το φοροτεχνικό σχεδιασμό οποιασδήποτε εταιρείας στη Μάλτα μπορείτε να απευθυνθείτε στην ADVANCED CONSULTANTS A.E. Τα πλήρως καταρτισμένα και έμπειρα στελέχη μας θα σας προσφέρουν ρηξικέλευθες λύσεις προσαρμοσμένες στις εξατομικευμένες ανάγκες σας. Προβλέποντας πάντα κάθε ενδεχόμενο επιχειρηματικό κίνδυνο και μειώνοντας το επενδυτικό ρίσκο στο ελάχιστο, η ADVANCEDCONSULTANTS Α.Ε. στέκεται στο πλευρό σας και σας καλεί να ξεπεράσετε τα στενά εθνικά σύνορα επενδύοντας σε μία νέα επικράτεια.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

FOLLOW US:

  • w-facebook
  • Twitter Clean
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now